Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ TESLİME İLİŞKİN DİĞER ŞARTLAR

A)           İşbu araç teslim formu ile aracı teslim alan ön sayfa nitelikleri ve plaka numarası yazılı aracı form ve ekinde yer alan hükümlerle teslim almıştır.

B)           Teslim eden maliki ya da işletme hakkı sahibi bulunduğu aracı aşağıda belirlenen şartlara da uyulması kaydı ve teslim formunda kararlaştırılan süre için kullanıma sunulacaktır. Teslim alan aracı önce kontrol ve muayene ederek beğendiği aracın sağlam, hasarsız ve her türlü ayıptan arı bulunduğunu beyan ve kabul etmektedir. Ayrıca araçta yedek lastik, stepne, kriko, karayolları mevzuatı uyarınca bulunması gereken bicümle teferruat mükemmel çalışır vaziyette radyo, avadanlık, ilgili belgeler (ruhsat, harita v.s.) ile her türlü aksesuar mevcuttur.

1)           Teslim alan sayılan ve mülkiyeti teslim edene ait bütün bu teferruatı da araçla birlikte teslim almıştır.

2)           Teslim alan, aracı ve teferruatını yazılı olan gün ve saatte, teslim aldığı yerde, ancak teslim edenin yazılı onayını almak ve ek ücretlerini ödemek şartıyla bildirdiği ve teyidini aldığı yerde hiçbir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın geri verecektir.

3)           Teslim alan, aracı hiçbir surette aşağıdaki amaç ve tarzda kullanamaz, bedelsiz de olsa üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu tür kullanımlardan doğacak sorumluluğun sadece kendisine ait olacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

I- Gümrük yasaları ve diğer T.C. yasalarına göre taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni hallerde

Il- Teslim edenin izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin  çekilmesi  ve  itilmesinde  yada  yüklenerek  taşınmasında III- Yarış, hız tayini, ralli sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda

IV- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında V- Yolcuların veya eşyaların taşınması ilgili form gereği yazılı veya sözlü anlaşma doğrultusuna ödenir.

VI- Kiracı aracı; sevkiyat sırasında, araç teslim edilene kadar, Karayolu Trafik Kuralları yönetmeliğine ve diğer kurallara uyarak tüm dikkati ve titizliği ile kullanır.

4)           Teslim alanın, 19 yaşını doldurmuş en az bir yıl yerli ya da uluslararası ehliyetini ibrazı gereklidir. Teslim alan, teslim edenin yazılı onayı olmaksızın aracı       bu formda belirtilenler dışındaki 3. şahıslara kullandıramaz. Muvafakatin verilmesi halinde aracı kullanmak 3. şahıstan kimlik, ehliyet ve adresine ilişkin bütün bilgiler teslim edince teslim formuna kaydolup imzalanır. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup teslim olunan C maddesi uyarınca belirlenen depozitini irad kaybedebilir.

5)           Teslim alan aracı her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle sorumludur. Çalınma ya da herhangi bir hasarın, zararın vukuunda teslim olunan, aracın bütün zararlarını tazmin ettikten başka araç yeniden kiralamaya hazır hale gelinceye kadar sürenin (en fazla 45 gün) mevcut kira sözleşmesi fiyatı üzerinden hesaplanmış kira bedelini bir ihbar yada ihtara gerek olmaksızın tazmin edecektir.

6)           Teslim alan, aracı iade anında araca ait teslim belgeleri (Ruhsat, plaka v.b.)  iade etmediğinde bunları bulup getirinceye veya yenisini çıkarıncaya kadar geçecek sürenin mevcut kira sözleşmesi fiyatı üzerinden hesaplanmış kira bedeli ve belgelerin kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak masrafları ödemekle yükümlüdür.

7)           Aracın herhangi bir olay nedeni ile teslim alanın kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca el konulması halinde derhal teslim edene haber vermesi gerekir. Ayrıca geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kendisine aittir. Teslim alanın kusurundan kaynaklanan geç teslimde geçecek süre için teslim edenin kiraladığı gündeki geçerli tarife üzerinden günlük zararını tam olarak karşılamakla yükümlüdür.

8)           Teslim alan, kısa süre içinde aracın periyodik bakımını (yağlama, yağ değişimi vs. gibi) yaptıracak. Masrafları teslim eden adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabi kullanım ve eskime sonucunda yapılan tamirat yedek parça ve lastik değişim masrafları, teslim edene aittir.    Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları donma nedeni ile ortaya çıkan       hasar ve zararlara benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda, teslim alındığı yere getirilmesi için yapılan  taşıma  harcamaları  da kendisine ait olup teslim eden, aracın işten kalması nedeniyle uğrayacağı zararları kullanıcıdan tahsil edilecektir. Taşrada gerekebilecek mutat onarımlar teslim edenin en yakın bürosuna bildirilerek onayı alınıp yaptırılacaktır. Araç sahibi adına düzenlenmiş faturalar kullanıcıya ödenecektir.

9)           Yakıt ücreti kullanıcıya aittir.

10)         Teslim alan, kendisi veya bir başkası tarafından kullanım süresi içinde veya önce yada aracın teslim edene  iadesinden  sonra,  aracın  içinde  veya üzerinde bırakılan veya taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasar almasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflardan dahi teslim edeni peşinen ibra etmiştir.

11)         Bir günlük kullanım süresi 24 saattir. Haftalık veya aylık kullanım süreleri 7 ve 30 gün üzerinden hesaplanır.

12)         Teslim eden, bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın teslimi dilediği zaman bir öne tayinine gerek olmaksızın derhal  fesih edebileceği gibi, süresini uzatmaktan da imtina edebilir. İadesi halinde kullanılan aracı teslim aldığı gibi hasarsız; ayıpsız ve eksiksiz bir surette araç sahibine derhal iade etmek zorundadır. Teslim alan bu hükme aykırılığı halinde araç sahibinin her türlü zararını bir ihbar yada hüküm ihsihaline gerek kalmaksızın derhal tazmin edeceğini taahhüt etmektedir. Teslim alan her ne sebep olursa olsun kusursuzluğunu ileri sürerek söz konusu tazminatı ödemekten kaçınamaz.

13)         Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

14)         Her halde teslim alan ve teslim eden 3. şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde  birbirlerine  gerekli  kolaylıkları  gösterip  hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama, giderleri bu oran dahilinde paylaşılacaktır.

15)         Araç sahibinin belgesel izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

16)         Aracı teslim alan ile teslim eden arasındaki iş bu teslim formundan  kaynaklanacak  ihtilaflar  ile  alacak  rücu  ve  tazminat  davaları  ve  icra  tiplerinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

17)         Teslim  alan, hiçbir şekilde teslim ve kabulden doğan hakları yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir temlilik terhin edemez ve bunları teslim     edene zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüte aykırılık teslim edene derhal aracın iadesini ve otomobil bedeli kadar tazminat ödemeyi gerektirir.

C)           Teslim alan araç sahibi tarafından belirlenmiş ve imza tarihinde geçerli tarife uyarınca, yaklaşık kira bedeli, tutarı ve kat edilecek km tutarına  göre hesaplanacak miktarın iki misli fazlasını depozit olarak araç sahibine teslim eder. Kesin hesap, teslim süresi sonunda tahakkuk ettirilip bakiye olunandan derhal tahsil olunur. Kullanım bedeli TL veya ödeme tarihindeki Merkez Bankası Döviz Alım Kuru üzerinden hesaplanacak. Döviz ile nakit ya da seyahat      çeki ile ödenebilir. Teslim alan araç sahibinin yazılı muvafakatini almak ve depozitosunu artırmak kaydı ile 48 saat önceden haber vererek kullanım süresini uzatabilir.

D)           Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda, daha önceden teslim alan tarafından sigorta için yazılı onay verilmiş olması ve aşağıdaki şartların yerine getirilmemesi halinde hasar muafiyeti uygulanır. Tüm hasar Teslim Alan / Kiracı / Firma ya da Şahış tarafından karşılanacaktır.

1)           Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli  karakol  şehir dışında  jandarma  vs. gibi) olayın oluş biçimi ayrıntılı olarak belirtilen bir kaza raporu ile şahsi isim ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi, teslim edene en geç 48 saat içerisinde tevdi ve ihbar edilecektir.

2)           Teslim alanın, doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı araç sahibine anında haber vermesi gerekir. Teslim olunan her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir.

3)           Teslim alan, teslim konusu araç nedeniyle, araçta meydana gelen zararlar ile 3. şahısların bu sebeple uğradığı her türlü zarardan, kusuruna bakılmaksızın doğrudan doğruya sorumludur. 3.şahıs kavramına araç içindeki teslim alan dışındaki kişilerde dahildir. Teslim alan, bu sebeple 3.kişiler tarafından araç sahibinin aleyhine yöneltilebilecek her türlü talep ve davalar  ile sonuçlarından,  araç sahibinin  kurtarmayı  kabul  ve garanti  etmektedir. Teslim  alanın uğrayabileceği zararlardan da araç sahibinin herhangi bir sorumluluğu mevcut olmayıp, teslim alan bu sebeple doğabilecek her türlü talep  ve dava haklarından peşin feragat ile araç sahibini gayri kabili rücu ibra eder.

4)           Araç sahibinin 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu,  ancak her araç için akdedilmiş  mali mesuliyet  sigortası  teminat hadleri ile sınırlıdır. Bu hadlerin üstündeki her türlü hukuki sorumluluk teslim alana ait olup, araç sahibinin, teslim alana rücu hakkı saklıdır.

5)           Bütün sigortalar araç teslim formunda belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

6)           Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan yahut   malların sebep olduğu kazalardan doğrudan teslim alan mesuldür.

7)           Teslim  alan,aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zararlardan broşürde belirtilen limitlere kadar itirazsız sorumludur. Günlük primi ödeme şartı        ile bu sorumluluğu ortadan kaldırabilir.

8)           Dizel araçların Adblue dolumu yapılmaması durumunda oluşacak her türlü hasarlardan ve doğacak masraflardan, kiralayan kişi yada firma/kurum sorumludur.

9)           Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere yetkili makamdan alınmış (Trafik polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağını, alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir. HASAR NE OLURSA OLSUN YETKİLİ MAKAMCA TRAFİK KAZA TESBİT TUTANAĞI YOK İSE KİRACI HASAR VE GİDERLERİN TAMAMINI ÖDEMEK ZORUNDADIR.

E)            Teslim mektubunun D maddesi hükmü aracın alınan sigortaların mevcudiyeti halinde uygulama alanı bulunabilir. Araç sahibinin aracı kanunen zorunlu olanların dışında sigorta ettirme mükellefiyeti mevcut değildir. Teslim  alan aracın her ne nam altında olursa olsun aracın sigorta kapsamına alınmadığı      yada çeşitli rizikoların temin edilmediğinden tahsile araç sahibine karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu sebeple doğabilecek bütün hak ve taleplerinden peşinen feragat ile araç sahibini ibra ettiği gayri kabili rücu taahhüt etmektedir. Söz konusu rizikoların temin edilmediği hallerde dahi teslim alan, araç sahibinin araç sebebiyle uğrayacağı tüm zarar tazmini taahhüt ettiği gibi üçüncü şahıslar tarafından araç sahibine yöneltilebilecek her türlü talebi gidermeyi, araç sahibinin 3. şahıslara ödeme yapmak zorunda kalması halinde bu miktarda hiçbir ihbar yada ihtara gerek kalmaksızın tamamen tazmini   kabul ve garanti etmektedir.

F)            İş bu iki sayfadan ibaret teslim formu, teslim alan tarafından tamamen okunarak, kabul edilerek ve (B1) hükmünde açıklanan  muayene  ve  kontrol yapıldıktan sonra imzalanmıştır. Araç sahibi tarafından belirlenmiş imza tarihinde geçerli tarife teslim formunun ayrılmaz ekini teşkil etmektedir.

G)           Teslim alanın bu formda bildirdiği adreslere yapılacak tebligatlar kendisine yapılmış sayılır.

H)           Teslim alan, teslim edenin kayıt defter ve faturalarını kesin delil olarak kabul eder.

İ)             Tutanaksız ve kullanıcı kaynaklı hasar durumlarında; 500 TL ve üzeri hasarlarda (A,C,K) Grubu araçlarda 300 Euro,(CA,D,MH) Grubu araçlarda      350 Euro, (J,M,S) Grubu araçlarda 1000 Euro araç yıpranma bedeli alınır.

                                                            Ad Soyad, İmza

Whatsapp Telefon